Korkian Kainuun liitolle tekemässä projektissa tuettiin Barentsin euroarktisen alueen logistisen kilpailukyvyn parantamista. Projekti toteutettiin case-tutkimuksin yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa ja sen tulosten perusteella luotiin tiekartta älykkään ja vähähiilisen liikenteen edistämiseksi alueella. Tärkeä osa projektia oli tarjota keinoja vastata aluetta koskettaviin erityisiin ilmasto- ja ympäristövaatimuksiin.  

Globaali ympäristön, talouden ja politiikan murros näkyy myös kasvaneena kiinnostuksena maailman pohjoisimpia osia kohtaan. Barentsin euroarktinen alue levittäytyy neljän maan; Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisille alueille. Alue sijaitsee siis maantieteellisesti Euroopan laidalla kaukana päämarkkinoista ja sille on ominaista, että siihen kuuluvat alueet kehittyvät eri tahtiin, etäisyydet voivat olla pitkiä ja liikennevirrat paikoittain vähäisiä. Vaikean saavutettavuuden vuoksi liikenne- ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen on avainasemassa alueen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi euroarktisen alueen ilmastolliset erityispiirteet vaikuttavat liikenteen päästövähennystavoitteiden toteutumiseen sekä älyliikenteen sovellusten käyttöönottoon.

Toteutimme Kainuun liiton toimeksiantaman sekä Liikenteen ja logistiikan aluetyöryhmän Kolarctic CBC -ohjelman rahoittaman hankkeen yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa. Barents Region Transport and Logistics (BRTL) -hankkeen tavoitteena oli luoda tiekartta sille, miten Barentsin alueella päästään kohti kilpailukykyisempää ja saavutettavampaa toimintaympäristöä globaaleilla markkinoilla.

Kaiken kaikkiaan hankkeeseen kuului neljä työpakettia: EU Green Deal ja Smart Mobility, kuljetusmuotojen muutosvaihtoehtoisten liikennekäyttövoimien edistäminen sekä ITS ja talvikunnossapito. Näistä ensimmäinen eli EU Green Deal ja Smart Mobility -strategiat kulkivat läpileikkaavina teemoina kunkin osakokonaisuuden mahdollisuuksia ja vaikutuksia arvioidessa.

Kuljetusmuotojen muutoksen osalta tarkasteltiin, millaisin keinoin ja edellytyksin voitaisiin muodostaa multimodaalisia kuljetusketjuja. Lisäksi tunnistettiin potentiaalisia reittejä sekä kyseisten reittien pullonkauloja ja vaadittavia investointeja. Esille nousi esimerkiksi Haaparannan ja Tornion välisen liikenteen solmupiste, jonka kehittäminen edistäisi rajat ylittävien kuljetusketjujen muutosta.

Vaihtoehtoisten liikennekäyttövoimien edistämisen osalta luotiin kokonaiskuva eri käyttövoimien toimintaedellytyksistä Barentsin alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Tämän lisäksi tehtiin ehdotus siitä, miten eri energiamuotojen jakeluverkoston kehittämisessä tulisi edetä lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Tässä yhteydessä arvioitiin myös jakeluverkoston laajuutta ja taloudellisuutta kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi case-tutkimuksin reittien ajettavuudesta eri käyttövoimin.

Neljännessä työpaketissa luotiin askelmerkit sille, kuinka hyödyntää olemassa olevia ITS-järjestelmiä talvikunnossapidossa Barentsin alueella. Työpakettien tuloksista luotiin Barentsin alueen tiekartta 2021-2030, joka johtaa tehokkaaseen ja kestävään liikennejärjestelmään. Tiekartan tavoiteltu liikennejärjestelmä hyödyntää kuljetusinfrastruktuuria tehokkaasti, käyttää enemmän paikallisesti tuotettuja polttoaineita ja sisältää älykkäitä ominaisuuksia dynaamisten tapahtumien ennakointiin.

”Tiekartan tavoiteltu liikennejärjestelmä hyödyntää kuljetusinfrastruktuuria tehokkaasti, käyttää enemmän paikallisesti tuotettuja polttoaineita ja sisältää älykkäitä ominaisuuksia dynaamisten tapahtumien ennakointiin.”

Projekti oli jatkoa WSP:n ja Korkian hyvälle yhteistyölle, jonka puitteissa on syntynyt jo useampi asiakkaiden tarpeita vastannut hanke yhdistäen WSP:n syväosaamista ja Korkian liiketoimintalähtöistä näkökulmaa. Hankkeen prosessi luotiin sellaiseksi, että se tukisi ohjausryhmän osaamisen kasvattamista ja sisällön omistajuutta itse asioiden siirtymiseksi käytäntöön.

”Barentsin alueeseen ja arktiseen yhteistyöhön ylipäätään liittyy useita eri tasojen työryhmiä ja neuvostoja. Näin ollen tiedon jakaminen, yhteiset tavoitteet ja toimenpiteiden koordinointi ovat avainasemassa Barentsin alueen positiivisen kehityksen varmistamiseksi – vain yhteistyöllä saadaan isompia muutoksia aika iseksi tehokkaasti. Korkian ja WSP:n korkealaatuinen työ antaa meille erinomaiset eväät vastata alueen haasteisiin lähitulevaisuudessa”, hankkeen projektipäällikkö Jussi Huotari kommentoi.

”Korkian tiimin kanssa on aina helppo tehdä yhteistyötä. Täydennämme toistemme osaamista, ja odotamme jo tulevia mielenkiintoisia hankkeita yhdessä”, hankkeen vetäjä ja WSP:n yksikönjohtaja Jarkko Rantala summaa.

 

Projektin raportti on luettavissa Kainuun liiton verkkosivuilla (englanniksi).

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.