Asiakastieto ja rekisteriseloste

1. Korkia Oy

Konsernin emoyhtiö Korkia Oy on Finanssivalvonnan valvoma vakuutusedustaja. Tiedot ovat nähtävissä osoitteesta www.finanssivalvonta.fi. Korkia Oy ei omista suoraan eikä välillisesti yli 10 %:n osuutta minkään vakuutuksenantajan äänimäärästä tai pääomasta. Mikään vakuutuksenantaja tai sen emoyritys ei omista suoraan tai välillisesti osuutta Korkia Oy:n äänimäärästä tai pääomasta. Korkia Oy on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön asiamies.

Mikäli Korkia Oy:n toiminnasta on huomautettavaa, pyydämme ottamaan yhteyttä. Korkia Oy :n palvelusta tai toiminnasta voi halutessaan tehdä myös vapaamuotoisen kantelun Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan tehtävä on ensisijaisesti valvoa menettelytapojen noudattamista muun muassa vakuutus- ja sijoituspalvelualalla. Finanssivalvonta ei ole riidanratkaisuelin. Korkia Oy:n toiminnasta voi tehdä valituksen myös Kuluttajien vakuutustoimiston, Kuluttajariitavaliolautakunnan tai Vakuutuslautakunnan tutkittavaksi. Mahdolliset Korkia Oy:n toiminnasta aiheutuneet erimielisyydet voi saattaa myös oman asuinpaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

 

2. Korkia Asset Management Oy

Korkia Asset Management Oy on riippumaton sijoituspalveluja tarjoava yritys, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa sijoituspalveluyrityksen toimintaan. Korkia Asset Management Oy on sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita allekirjoittamalla Principles for Responsible Investment  (PRI) –periaatteet. PRI-jäsenyyden lisäksi Korkia on vastuullista sijoittamista edistävän Finsifin eli Finland’s Sustainable Investment Forum ry:n jäsen.

2.1. Tiedot palveluntarjoajasta

Keskeisiä tietoja sijoittajalle
Tietosuoja ja evästeet

2.2. Korkia Asset Management Oy:n sidonnaismiehet

Sidonnaisasiamiesrekisteri

2.3. Tiedot vakuutusedustajasta

Tiedot vakuutusedustajasta

2.4. Paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden asiakirjat (PRIIPS)

Tällä sivulla on Korkia-konsernin tarjoamien vakuutustuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaisesti annettava asiakkaalle paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista ennen sopimuksen solmimista. Avaintietoasiakirjan tarkoitus on auttaa sijoittajaa ymmärtämään sijoitustuotetta ja edistää vertailtavuutta muihin samankaltaisiin tuotteisiin.

Tällä sivulla julkaistaan aina voimassa olevat avaintietoasiakirjat. Avaintietoasiakirjoja päivitetään säännöllisesti. Voimassa olevat avaintietoasiakirjat on myös saatavana pyynnöstä Korkian yhteyshenkilöiltä ja toimipisteistä.

2.4.1. Korkian tarjoamien vakuutustuotteiden avaintietoasiakirjat (PRIIPS KID)

SEB Life Portfolio Bond Sijoitusvakuutus
SEB Life Portfolio Bond Kapitalisaatiosopimus
Fennia Varainhoitovakuutus
Fennia Varainhoitokapitalisaatio

2.4.2. Korkian tarjoamiin Henki-Fennian vakuutustuotteisiin liitettävien varainhoitopalveluiden avaintietoasiakirjojen liitteet

Korkia 20
Korkia 50
Korkia 80
Korkia 100
Korkia Kestävä Kehitys 50
Korkia Kestävä Kehitys 80
Korkia Kestävä Kehitys 100

2.4.3. Arvopaperimarkkinalain mukaiset perustietoasiakirjat

Korkia JVK 7 % 2026

2.5. Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen

Viisi käytetyintä välittäjää (Best Execution RTS 28 -raportit)

Nämä raportit tarjoavat tietoja siitä, miten ja Korkia Asset Management Oy:n sijoituspalveluasiakkaiden toimeksiantoja on toteutettu. Korkia julkaisee vuosittain raportin viidestä kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja välittäjästä kaikkien toteutettujen asiakastoimeksiantojen osalta.

Korkian toimeksiantojen toteuttamisperiaatteiden toteutumisraportti, Korkian käytetyimmät välittäjät 2020, Korkian käytetyimmät välittäjät 2019

3. Korkia Capital Oy

3.1. Tiedot palveluntarjoajasta

Korkia Capital Oy (ent. Korkia Private Equity Oy) kuuluu Korkia-konserniin ja on sen tytäryhtiö. Korkia-konsernin omistaa sen toimiva johto ja noin 580 osakkeenomistajaa. Korkia Capital Oy perustettiin vuonna 2014 hallinnoimaan rahoituskierroksien tuloksena perustettuja, kohdekohtaisia kommandiittiyhtiöitä. Nämä toimivat vähemmistöosakkaina suomalaisissa kasvuyhtiöissä. Vuonna 2016 Korkia Capital Oy valitsi uudeksi painopisteeksi infrastruktuurisijoitukset uusiutuvaan energian, ja vuonna 2017 se perusti ensimmäisen ammattimaisille sijoittajille suunnatun pääomasijoitusrahastonsa, WS Solar Energy Fund I Ky:n. Korkia Capital Oy:n hallinnoitavat varat ovat yhteensä noin 25 miljoonaa euroa sisäisten uudelleenjärjestelyjen toteuduttua vuoden 2018 lopussa. Pääomarahastojemme sijoittajat koostuvat suomalaisista eläkeyhtiöistä, family officeista, yrityksistä ja yksityishenkilöistä. Korkia Capital Oy:n johdosta vastaa Pauli Mäenpää (pauli.maenpaa@korkia.fi).

Korkia Capital Oy on FVCA ry:n jäsen ja yhtiö on sitoutunut noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja ohjeistusta.

3.2. AIFM-valvonnan alainen toiminta

Korkia Capital Oy on rekisteröinyt AIFM-direktiivin, eli direktiivin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista, mukaiseksi sijoitusrahastojen hoitajaksi. Rahastojen sijoittajakohderyhmänä ovat ammattimaiset sijoittajat ja päästrategiana on pääomasijoittajaminen listaamattomiin yrityksiin. Korkia Capital  raportoi Finanssivalvonnalle säännöllisesti direktiivin mukaisesti mm. rahastojen tärkeimmistä sijoituskohteista ja merkittävimmistä riskikeskittymistä. Yhtiön hoidettavana ovat tällä hetkellä:

  • WS Solar Energy Fund I Ky ja siihen liittyvä
  • WS Solar Energy Fund I Profit Sharing Bond Ky.

 

WS Solar Energy Fund I

Rahaston sijoitustavoitteena on rahaston toimikautena maksimoida sijoittajille maksettava kassavirta sijoittamalla rahaston varat jäljempänä kuvatun sijoitusstrategian mukaisesti. Rahaston sijoitustoiminnan tarkoituksena on suoraan tai epäsuorasti sijoittaa aurinkovoimalaitoksiin valikoiduissa yhdessä-viidessä maassa. Rahaston sijoituksilla ei ole maantieteellistä rajoitusta, mutta rahaston tarkoituksena on sijoittaa aurinkovoimalaitoksiin pääsääntöisesti aurinkovyöhykkeen maissa ensisijaisesti Euroopassa ja Aasiassa. Rahaston sijoitusperiodi on käynnissä, ja se on suljettu uusilta sijoittajilta kesäkuussa 2018.

Rahaston sijoituskohteiden arvot määritetään soveltaen alalla yleisesti käytettyä kansainvälistä arvonmääritysohjeistusta ”International Capital and Venture Capital Valuation Guidelines” (”IPEVG”). Arvonmäärityksessä käytetään kunkin sijoituskohteen tilanteeseen, luonteeseen ja olosuhteisiin parhaiten soveltuvaa menetelmää tai menetelmiä. Yhtiö raportoi ammattimaisille sijoittajille suunnattujen rahastojen ja yhtiöosuuksien arvon kirjallisesti vuosittain tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. Ellei voimassa olevasta sääntelystä muuta johdu, raportti sisältää lisäksi tiedot rahaston maksuvalmiusasemasta ja maksuvalmiuden hallintaa koskevista mahdollisista uusista järjestelyistä, sekä rahaston riskiprofiilin. Yhtiö toimittaa vuosittain sijoittajille rahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kirjallisesti sen jälkeen, kun rahaston tilinpäätös on tilintarkastettu. Yhtiö toimittaa lisäksi sijoittajille kirjallisen rahastoraportin puolivuosittain.