Varainhoidon toimiala elää tällä hetkellä haastavia aikoja. Muun muassa sijoittajien asennemuutos, kansantaloudellinen tilanne, digitalisaatio ja sääntelyn tiukentuminen ovat johtaneet kilpailun kovenemiseen. Alan suuret muutokset odottavat ja vaativat ratkaisunsa.

Nykyinen kansantaloudellinen tilanne tekee sijoittajille haasteelliseksi löytää kiinnostavia ja tuottavia sijoituskohteita. Haastavassa markkinatilanteessa korostuu sijoittajan aktiivisuus ja osaaminen. Matala inflaatio ja matalat korot pääomamarkkinoilla sekä keskuspankkien rahapolitiikka tekevät tuottojen löytämisestä erityisen haastavaa. Toki alhaiset korot tukevat osakkeita, joiden tulostuotto on selkeästi korkeampaan kuin valtionlainojen tuotto. Varainhoidon toimiala on suuressa murroksessa. Suurin trendi tämän taustalla on asennemuutos: asiakkaat vaativat yhä aktiivisempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua.

 

Nopeita sijoituspäätöksiä ja näkemyksen ottoa

Digitalisaatio ja asenteiden muutos ovat keskeisiä yhteiskunnallisen muutoksen kiintopisteitä. Digitalisaatio on muuttanut tapojamme toimia ja tehdä päätöksiä. Lisäksi se tuo globaalit sijoitusratkaisut kaikkien saataville. Monet varainhoitoa tarjoavat yritykset uusivat tietojärjestelmiään yhdistääkseen useita eri järjestelmiä. Esimerkiksi asiakashallinnan, salkunhoidon, monitoroinnin ja riskinhallinnan sekä raportoinnin yhdistäminen nopeuttavat sijoituspäätöksien tekoa ja parantavat asiakaskokemusta.

Digitalisaation vaikutus itse varainhoidon palveluiden tarjoamiseen ja niiden monimuotoisuuteen on jäänyt kuitenkin vähäiseksi. Onnistuneet järjestelmähankkeet tuovat kyllä selkeää lisäarvoa asiakassuhteiden hoitamisessa, kun ne helpottavat ja nopeuttavat kommunikaatiota ja mahdollistavat sijoitusten reaaliaikaisen seurannan. Toisaalta Suomessa sääntely rajaa nykyisessä muodossaan pitkälti mahdollisuuksia internetin yli tehtävälle varainhoidolle.

”Digitalisaation vaikutus varainhoidon palvelutarjontaan ollut tähän asti vähäistä.”

Digitalisaation sijaan varainhoitoon vaikuttaa sijoittajien asennemuutos. Kansainvälisen rahoituskriisin jälkeen syyt sijoittamiseen ovat merkittävästi muuttuneet. Varainhoito on asiantuntijavetoista toimintaa, jossa asiakkaat antavat sijoitusvarallisuutensa varainhoitajien hoitoon. Varainhoidon tulevaisuuden palvelutrendit poikkeavat täysin passiivisesta asiakassuhteesta ja asiakkaat haluavat aktiivista otetta sekä näkemyksen ottoa muuttuvissa markkinaolosuhteissa.

 

Suomalaisten sijoitustietämys nousussa

Läpinäkyvyys ja kasvava ymmärrys sijoittamisesta on yksi suurista hallitsevista trendeistä. Enää sijoituksia ei tehdä pelkästään asiantuntijaneuvoihin pohjautuen, vaan tietoa haetaan jatkuvasti sosiaalista mediasta ja verkkopalveluiden avustuksella. Sijoittajilla on siis selkeä halu olla tietoisia varainhoitajansa sijoituspäätöksistä ja ymmärtää miksi heidän varallisuuttaan hoidetaan juuri valitulla tavalla. Varainhoidon asiakkaat odottavat entistä laajempaa läpinäkyvyyttä, ymmärrystä sijoitustuotteista ja varainhoidosta sekä lisätuottoa markkinaan nähden.

Yleisen asennemuutoksen lisäksi uudet sukupolvet ovat hiljalleen astuneet työelämään ja suuret sukupolvet ovat vähitellen eläköitymässä. Pitkään on tiedostettu, että X ja Y sukupolvien tavassa nähdä ja käsittää varallisuus on merkittävä ero. Suuret ikäluokat ovat säästäneet ja hankkineet varallisuutta hyvinvoinnin ja korkeamman elintason tähden. Y-sukupolvelle ja myöhemmille sukupolville varallisuus ei enää sitä tarkoita. Heille varallisuus on enemmänkin mahdollisuus toteuttaa itseään kuin nostaa itse elintasoa.

 

Vastuullinen sijoittaminen ja kestävä kehitys

Viime vuosina pintaan on noussut aktivistisijoittaminen, minkä tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnassa. Varainhoidossa tämä on näkynyt pitkään kestävän kehityksen huomioimisessa sijoitustoiminnassa. Markkinoille on tullut kestävän kehityksen tavoitteet huomioivia sijoitustuotteita ja sijoitusstrategioita. Useat varainhoitoyhtiöt ovat suomalaisen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen FINSIF ry:n jäseniä ja noudattavat vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteita. Uusien näkökulmien tuleminen osaksi sijoitustoimintaa kertoo sijoituskulttuurin ja sijoittajien asenteiden olevan suuressa murroksessa. Varainhoidon yksi suurista trendeistä onkin kestävä kehitys, joka avaa uusia näkökulmia sijoitustoimintaan.

”Yksilöllisten ratkaisujen otettava huomioon sijoittajan henkilökohtaiset arvot ja tavoitteet.”

Varainhoidon tulevaisuus on yksilöllisissä sijoitusratkaisuissa. Kestävän kehityksen ohella individualismi ja yksilölliset ratkaisut ovat varainhoidon merkittäviä muutossuuntia, kun uudet sukupolvet ja asenteet hiljalleen alkavat tulla osaksi varainhoitoa. Varainhoitoa ei siis enää tulevaisuudessa voida tarjota ennalta määritettynä ja standardoituna palveluna, vaan tulevaisuuden sijoittaja tarvitsee ja vaatii yksilöllisiä varainhoitopalveluita ja –ratkaisuja. Se merkitsee, että varainhoitajien on oltava entistä enemmän ratkaisukeskeisiä ja ammattitaitoisia löytämään sijoittajille kansainvälisiä, yksilöllisiä varainhoitoratkaisuja. Yksilölliset ratkaisut eivät siis ainoastaan tarkoita sijoitusratkaisujen sovittamista mahdollisen sijoittajan elämäntilanteeseen, vaan jokaisella sijoittajalla on myös henkilökohtaiset arvot ja tavoitteet.

Tulevaisuuden sijoittajat haluavat nähdä arvonsa ja tavoitteensa osana heidän sijoitusratkaisuaan, mikä vaatii varainhoitajilta ja varainhoidolta erittäin laajaa asiantuntemusta ja asiakaslähtöisyyttä. Varainhoitajilta vaaditaan läpinäkyvyyttä, jossa pystytään yhdistämään parhaat ratkaisut globaaleilta pääomamarkkinoilla asiakkaiden tarpeisiin.

 

Sijoittajat kaipaavat uusia innovatiivisia ratkaisuja sääntelyn yhä tiukentuessa

Uusien varainhoitomallien kehittäminen ja markkinointi tuovat merkittävää uutuusarvoa sijoittajille ja muokkaa toimialaa. Menestystä haluavat varainhoitotalot nopeuttavat tuotekehitystä ja ovat pakotettuja muuttamaan toimintatapojaan. Myllertävät innovaatiot ja disruptiivinen toiminta muuttaa alan muotoa ja kirjoittamattomia pelisääntöjä. Sijoittajat toivottavat haastajat tervetulleeksi perinteiselle pysähtyneisyyden toimialalle ja haluavat osaavaa henkilökohtaista palvelua sekä ymmärrettäviä kokonaisratkaisuja, jotka auttavat saavuttamaan heidän unelmansa ja tavoitteensa elämässä.

”Sijoittajat toivottavat haastajat tervetulleeksi perinteiselle pysähtyneisyyden toimialalle.”

Yleisen varainhoidon murroksen lisäksi alalla valitsee muutoksen trendi. Kansainvälisen pankkikriisin jälkeen sääntely on merkittävästi kiristynyt ja ajaa alan toimintaa ahtaalle, mikä asettaa etenkin isoille ja pienille organisaatioille merkittäviä vaatimuksia rajoittaen niiden toimintaa. Sääntelyilmapiirin muutos heikentää varainhoitotalojen mahdollisuuksia tarjota yksilöllisiä palveluita sijoittajille, mikä avaa keskisuurille varainhoitotaloille erinomaiset mahdollisuuden kilpailla samoissa sijoittajaryhmissä. On siis päivänselvää, että kilpailu lisääntyy ja ala tulee konsolidoitumaan.

Varainhoidossa haastava kansantaloudellinen tila ja vahvistuva sääntely tulee lisäämään kilpailua voimakkaasti. Tulevaisuudessa varainhoidossa kilpaillaan asiantuntemuksella ja räätälöidyillä yksilöllisillä varainhoidonratkaisuilla – varainhoidossa vallitsee sijoittajan markkinat. Tulevaisuuden varainhoito lähtee liikkeelle sijoittajan intohimojen ja tavoitteiden toteuttamisesta.

Varainhoidossa on kuitenkin viime kädessä kyse luottamuksesta ja sen mittarina toimii erinomaisesti vanha sanonta ”uskallanko antaa lompakkoni mahdolliselle uudelle tai nykyiselle pankkiirilleni?”

 

Kirjoittaja Pauli Savonen on Wallstreet Omaisuudenhoidon myyntijohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsen. Paulilla on yli 30 vuoden kokemus finanssialalta, erityisesti varainhoidosta. Hän on aikaisemmin ollut varainhoidon johtotehtävissä mm. Ålandsbankenilla, Evlissä, Kaupthing Bankissa sekä Gyllenberg Asset Managementillä.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.