Yllättävien tapahtumien varalta on hyvä laatia toimintasuunnitelma varallisuuden hoitoon liittyen, ja huomioida omaisuuden likvidiys. Pahimmillaan muutostilanteista voi syntyä läheisille lukemattomia maksuja, joiden hoitaminen ilman suunnitelmaa voi olla ongelmallista. Keinoja tämän välttämiseksi on monia, edunvalvontavaltuutuksesta perintösunnitteluun ja sijoitusvakuutuksiin.

 

Yllättävät elämän muutostilanteet kuten esimerkiksi oma tai läheisen henkilön vakava sairastuminen tai kuolemantapaus saattavat aiheuttaa suuria haasteita liittyen varallisuuden hoitoon ja hallinnointiin. Yksinkertaisimmillaan kyse voi olla siitä, että henkilö, joka on hoitanut varallisuuteen liittyviä asioita ei enää siihen kykene ja näiden asioiden hoito ei ole ollut toiselle puolisolle tuttua.

Pahimmillaan voi eteen tulla tilanne, jossa henkilön kuolemantapauksessa todetaan omaisuuden likviditeetin olevan huono: realisointi voi olla vaikeaa ja kestää pitkään. Jos omaisuutta, kuten esimerkiksi kiinteistöjä on useissa eri maissa, voi perillisille tulla yllättäen maksettavaksi näissä maissa olevasta omaisuudesta perittäviä hyvinkin korkeita perintöveroja.

 

Edunvalvontavaltuutus voi helpottaa asioiden hoitoa

Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta,
että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden vuoksi. Edunvalvontavaltuutus tehdään testamentin tapaan ja siinä tulee olla kaksi todistajaa. Valtuutus voidaan tehdä yksinkertaisena mallina tai sisältämään laajasti yksilöityjä ohjeita valtuutetulle tai valtuutetuille esimerkiksi varallisuuden ja omaisuuden hoidon osalta sekä myös valtuutuksen tehdä päätöksiä myös terveyden- ja sairaanhoidon osalta. Valtuutus tulee voimaan vasta kun maistraatti on vahvistanut sen. Maistraatti myös valvoo tätä toimintaa. (Lisätietoa osoitteesta http://www.oikeus.fi/fi/index/esitteet/edunvalvontavaltuutus.html)

 

Perintösuunnittelu helpottaa perillisten elämää

Suomalainen perintöverotus ja perintökaari ovat useimmille tavalla tai toisella ainakin pääpiirteissään tuttuja. Kuolintapauksessa vainajan varat selvitetään pesänselvityksessä ja toteutetaan perunkirjoitus, minkä perusteella varat jaetaan perintökaaren mukaan rintaperillisille ja/tai heidän jälkeläisilleen. Mahdollinen testamentti voi osaltaan vaikuttaa pesän- ja perinnönjakoon. Tilanteessa, jossa testamentilla olisi määrätty perintökaaresta poikkeava perinnönjako, tulee rintaperillisten eli vainajan lasten näin halutessaan vaatia määräajassa lakiosaoikeuttaan, jotta tätä ei menetä. Esiin voi myös tulla tilanteista, joissa perintöä ei syystä tai toisesta haluta tai voida kokonaan tai osittain jakaa ja kuolinpesä elää ajassa eteenpäin jakamattomana.

Uusperherakenteet voivat aiheuttaa tilanteita, joissa puolisoilla on yhteisiä lapsia sekä lapsia aiemmista liitoista. Tällöin pesän- ja perinnönjako ei välttämättä mene siten, kuin monet saattavat ajatella. Tämä voi johtaa ristiriitoihin perillisten kesken sekä perillisten ja mahdollisen lesken välillä.

 

Lesken asumisoikeus voi jättää pesän jakamattomaksi

Lesken asuminen on turvattu lainsäädännössä siten, että leskellä on oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty tai muu jäämistöön kuuluva lesken kodiksi sopiva asunto, vaikka asunto olisi ollut yksin vainajan omistuksessa. Jos tämä asunto-omaisuus on ollut merkittävä osa kuolinpesää, voi tästä syystä kuolinpesä jäädä toistaiseksi kokonaan tai osittain jakamamatta. Tällaisesta tilanteesta huolimatta perillisten täytyy osaltaan maksaa laskennallisesta perintöosuudesta perintövero. Käytännössä on tullut vastaan tapauksia, joissa lesken asumisoikeuden takia jakamattomaksi jääneen pesän osakas on itse myöhemmin kuollut koskaan saamatta perintöosuuttaan ja hänen perillisensä ovat saaneet edelleen perintönä osuuden jakamattomasta pesästä ja tätä vastaavan perintöveron maksettavakseen!

Avopuolison asema voi kumppanin kuolintapauksessa olla erityisen hankala, sillä vainajan perillisillä ei välttämättä ole sympatiaa häntä kohtaan ja perilliset voivat esimerkiksi vaatia yhdessä omistettuakin asuntoa realisoitavaksi puhumattakaan tilanteesta, jossa yhteinen asunto on ollut yksin vainajan nimissä.  Asioiden etukäteen suunnittelulla ja erilaisilla järjestelyillä sekä sopimuksilla voidaan usein helpottaa jälkeen jäävien tilannetta.

 

Likvidejä varoja sekä suunnitelma pahan päivän varalta

Osana varallisuuden hoitoa olisikin ensiarvoisen tärkeää arvioida mahdollisia tulevaisuuden tilanteita elämän muutosten varalta, sekä myös sitä, kuinka ja millä varoilla esimerkiksi perilliset voivat huolehtia kuolinpesän omaisuuteen liittyvistä kuluista. Näitä ovat esimerkiksi vuokrakulut, pesänselvityskulut ja osalleen maksettavaksi tulevat perintöverot.

Sijoitusvakuutukset ovat omaisuusluokka, joka mahdollistaa vakuutetun kuolemantapauksessa likvidin varallisuuden siirtämisen halutuille tahoille sijoitusvakuutukseen liitetyn edunsaajamääräyksen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vakuutetun kuolintapauksessa henkivakuutusyhtiö realisoi sijoitusvakuutukseen liitetyt sijoituskohteet ja jakaa saadut varat vakuutetun antaman edunsaajamääräyksen mukaisesti.

Henkivakuutuskorvaus ei ole osa kuolinpesää, joten kyseessä on edunsaajille maksettava likvidi rahamäärä, mikä on riippumaton pesänselvityksestä, perunkirjoituksesta tai jopa näihin valitettavasti yhä useammin liittyvistä pesän osakkaiden välisistä ristiriidoista tai jopa oikeusprosesseista. Edunsaajamääräyksellä voidaan myös ohjata likvidejä varoja esimerkiksi leskelle tai avopuolisolle asunnon lunastamiseksi pois rintaperillisiltä tai tietylle perillisellä varoja vaikkapa yritysomaisuuden pesästä pois lunastamista varten.

 

Sijoitusvakuutus on pitkäaikaisen sijoittajan apuväline

Sijoitusvakuutukset sisältävät myös monia verotuksellisia ja hallinnollisia etuja sijoittajalle, mm. laajan sijoitusvapauden eri sijoituskohteisiin, mahdollisuuden antaa sijoitetut varat yksilölliseen varainhoitoon, lykätyn luovutusvoittoverotuksen sekä verovapaan pääoman palautuksen.

Sijoitusaikana syntyneiden luovutusvoittojen verotus toteutuu vasta, jos vakuutuksesta nostetaan pois voittoja. Kuolintapauksessa maksettava korvaus voi olla lähiomaisille ja puolisolle kokonaan tai osin verovapaa, osin perintöverotettava. Muille kuin lähiomaisille maksettavat korvaukset ovat pääomatuloveron alaista tuloa.

 

Niko Visuri
Niko Visuri,
Myyntijohtaja vakuutuspalvelut

 

Niko toimii Wallstreetilla vakuutuspalvelujen myyntijohtajana. Nikolla on takanaan pitkä ura finanssialalla, mm. SEB Lifen Suomen maajohtajana sekä yhteysjohtajana Skandia Life:ssa ja Royal Skandiassa.

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.