Euroopan unionin uusi ohjelmakausi (2021–2027) alkoi tammikuussa – ja lähiviikkojen aikana saamme lisätietoja siitä, minkälaisia innovaatiotukimuotoja yritykset voivat hakea seuraavien muutaman vuoden aikana (2021–2023). Lähiaikoina julkaistaan myös Suomen osalta lopullinen elvytysrahaston käyttösuunnitelma, josta selviää mihin strategisiin kohdealueisiin elvytysvaroja tullaan Suomessa allokoimaan.

Tässä artikkelissa on nostettu esille ne EU-ohjelmat ja uuden ohjelmakauden muutokset, jotka ovat kasvu- ja pk-yhtiöille kannalta olennaisimpia.

1. Innovaatiota & T&K toimintaa tukevat avustusohjelmat

Yleisesti ottaen, ja rahoitusohjelmasta riippumatta, Euroopan unioni kanavoi rahoitusta entistä enemmän hankkeisiin, jotka tavoittelevat positiivisen vaikuttavuuden elementtejä. Näitä elementtejä ovat esimerkiksi vihreä kasvu, digitaalisuuden mahdollistaminen & kehittäminen, terveys ja elämänlaatu sekä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Se, miten rahoitus vuosien 2021–23 aikana tarkemmin jakautuu, selviää vasta myöhemmin tänä keväänä. Selvää on kuitenkin jo se, että kestävä kehitys, ilmasto, sosiaalinen vastuullisuus ja työllisyys tulevat olemaan keskiössä uuden seitsenvuotisen ohjelmakauden aikana. Ohjelmakauden strategiassa on selkeästi painotettu rahoituksen kanavoitumista pk- ja kasvuyrityksiin ja yleisesti ottaen yhtenä päätavoitteena on, että eurooppalaiset yritykset kehittyvät maailman johtaviksi puhtaiden tuotteiden ja teknologioiden toimijoiksi.

Jokaisen yrittäjän, jonka toiminta liittyy edellä mainittuihin EU:n prioriteettialueisiin, kannattaa pysähtyä miettimään rahoituksen hakemista Euroopan unionilta. Hankkeita pohtiessa tulee erityisesti ottaa huomioon, miten oma liiketoiminta, innovaatio tai teknologia luo tai mullistaa markkinaa tulevaisuudessa ja miten se kehittää esimerkiksi Euroopan unionin kilpailukykyä suhteessa muihin markkina-alueisiin (esim. Yhdysvallat ja Aasia).

 

”Euroopan unioni kanavoi rahoitusta entistä enemmän hankkeisiin, jotka tavoittelevat positiivisen vaikuttavuuden elementtejä.”

 

Yksi ohjelmakauden prioriteettialueista on ns. Green Deal -strategia, joka tähtää Euroopan unionin hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Suomen valtion hiilineutraaliustavoite tätä vastoin on asetettu jo vuoteen 2030. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki suomalaiset toimialat ja yritykset tulevat olemaan mukana ”vihreässä kehityksessä”. Green Deal -kokonaisuutta rahoitetaan pääsääntöisesti jo olemassa olevien instrumenttien kautta ja sen tavoite on allokoida 1000 miljardia euroa vihreisiin hankkeisiin eri EU-ohjelmien kautta.

 

European Innovation Council (EIC)
EU:n uudistettu tukiohjelma, European Innovation Council (EIC), on innovatiivisille ja voimakkaasti teknologiavetoisille yrityksille suunnattu ohjelma. Rahoitus kanavoituu kolmen eri instrumentin kautta. Se kumman instrumentin kautta yritys voi rahoitusta hakea riippuu yrityksen innovaation kehitysvaiheesta.  Tarkempi työohjelma julkaistaan myöhemmin keväällä 2021, mutta tuoreimpien tietojen mukaan ohjelma koostuu seuraavista hakutyypeistä tai osista.

 

1. Innovatiivisen kehityspolun rahoittaminen (Pathfinder)

Tuki suunnattu lähinnä tutkimukseen ja varhaisen vaiheen tuote-/innovaatiokehitykseen.

 • Suurin osa Pathfinder -budjetista jaetaan temaattisten hakujen kautta – eli EU asettaa strateginen haasteen ja hankkeen toivotut tavoitteet (ns. top-down haku). Tyypillisesti, hakijana on konsortio, eli noin 3–5 yhtiön ryhmä, jotka laativat yhteisen projektisuunnitelman hakemusta varten. Tämän suunnitelman tulee vastata EU:n asettamaan strategiseen haasteeseen.
 • Uutena elementtinä 2021 lähtien, Pathfinder järjestää tulevaisuudessa myös pienempi määrä avoimia hakuja (ns. bottom-up, eli missä hakija itse määrää hankkeen sisällön tavoitteet). Avoimiin hakuihin voi yksittäinen yhtiö hakea itse (ilman konsortiota).
 • Neljän vuoden hankebudjetti on yleensä maksimissaan 4 M€, josta EU rahoittaa noin 75 %
 • Ensimmäiset haut avautuvat pian työohjelman julkaisun jälkeen, ja päättyvät lokakuussa 2021

 

2. Aiempien EU-hankkeiden tulosten/innovaatioiden jatkokehitys ja kaupallistaminen (Transition)

Tuki on suunnattu jo päättyneisiin tai meneillään oleviin FET- tai Pathfinder -hankkeisiin.

 • Yritys voi hakea rahoitusta yksin tai osana konsortiota. Tulosten IPR (Intellectual Property Rights) voidaan sopimuksellisesti luovuttaa edellisen hankkeen osapuolille , jos IPR:n alkuperäinen haltija ei hae rahoitusta.
 • Hankebudjetti on maksimissaan 2M€ kahdelle vuodelle ja EU rahoittaa teknologian jatkokehityksen ja kaupallistamisen tuen sataprosenttisesti
 • Ensimmäinen haku päättyy jo 22.09.2021

 

3. Kiihdyttämö- ja skaalausvaiheen rahoittaminen (Accelerator)

Rahoitusta sekä avustuksen että oman pääoman muodossa. Rahoitus on suunnattu pk-yhtiöille, jotka ovat kehittäneet mullistavan innovaation, ja joilta löytyy sekä kunnianhimoa ja kykyä kehittyä markkinajohtajaksi globaalilla tasolla.

 • Yritys hakee rahoitusta itsenäisesti (ei vaadi konsortiota)
 • Ohjelma priorisoi Green Dealiin, digitalisaatioon ja terveysteknologiaan liittyviä hankkeita, mutta rahoitusta voi hakea minkä tahansa alan mullistava innovaatio (deeptech)
 • Yritys voi hakea sekä avustusta tuotekehitykseen (EU:n 70 % tuki hankkeelle on 0,5 M€ – 2,5M€), tai omaa pääomaa skaalautumiselle (jopa 15 M€ tai noin 10–25 % omistusosuus).
 • Huomioitavaa on, että oma pääoman ehtoinen panostus on uusi elementti, jonka myötä EU tukee yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, jos yksityiset rahoittajat eivät pysty kasvuvaiheen riskiä rahoittamaan
 • Ohjelman budjettia on lisätty reilusti – vuonna 2021 hankkeita rahoitetaan 1,100 M€ edestä (noin puolet avustuksena ja puolet omana pääomana)

 

Horizon Europe

Horizon Europe (Horizon 2020 jatko-ohjelma) on EU:n ylätason tutkimus- ja innovaatiobudjettiohjelma. Tämä ohjelma rahoittaa suoraan konsortioille suunnattuja temaattisia innovaatiohakuja (ns. Research and Innovation Actions, joiden budjetti tyypillisesti on 5–20 M€, josta EU rahoittaa 75 %). [SL3] Konsortioihin osallistuu yleensä yliopistot ja tutkimusorgansiaatiot sekä yksityisen puolen yritykset (ml. startup, pk- ja suuryritykset). Lisäksi Horizon Europe rahoittaa muita pienempiä EU-ohjelmia (esim. aiemmin mainittu EIC on yksi näistä).

Horizon Europe -ohjelmalla on yhteensä viisi missioaluetta, jotka ohjaavat rahoituspäätöksiä eli minkälaisille hankkeille rahoitusta ylipäätään myönnetään. Missioalueet ovat:

 1. Ilmastonmuutokseen varautuminen
 2. Syöpähoitojen ja ennaltaehkäisyn parantaminen
 3. Ilmastoneutraali ja älykäs kaupunkirakentaminen
 4. Vesien ja merten suojelu
 5. Terveellisen ruoantuotannon ja maaperän varmistaminen

Horizon Europe -ohjelma jakautuu kolmeen eri pääalueeseen. Alla on listattu minkälaisiin T&K- ja innovaatiokehitystoimijoihin nämä pääasiassa kohdistuvat:

 1. Erinomainen tiede: Rahoitusta tutkimusorganisaatioille
 2. Globaalit haasteet ja Euroopan teollinen kilpailukyky: Kohdistuu tutkimuksen ja innovaatioiden strategisiin haasteisiin
  • Tutkimusyhteisön ja -alan haaste edistää innovaatiokehitystä määritetyillä osa-alueilla
  • Yritykset voivat osallistua projekteihin temaattisten ohjelmien kautta (top-down)
 3. Innovation Europe: Rahoitus- ja verkostoitumispalvelu, joka tukee korkean potentiaalin innovaatioiden markkinoille tuontia maailmanlaajuisesti
 • Yritykset voivat saada rahoitusta/tukea omiin projekteihinsa (bottom-up)
 • Esimerkiksi EIC on yksi Innovation Europen alla olevista ohjelmista

 

2. Miten hakea EU-rahoitusta?

EU-rahoituksen hakuprosessi ja hakemuksen sisältövaatimukset riippuvat siitä haetaanko rahoitusta perustutkimukseen/-kehitykseen liittyvään hankkeeseen vai kiihdyttämisvaiheessa olevalle yritykselle tai hankkeelle.

 • EU:lla on omat erilliset rahoitusohjelmansa isommille investointihankkeille (esim. puun, selluloosan & kankaiden valmistus tai tehokkaampi jätehuolto), joiden tavoitteena on esimerkiksi perustaa demolaitoksia
 • Rahoituskanavasta riippumatta yrityksen tai hankkeen tulee ottaa huomioon tietyt EU:n asettamat vastuullisuuden periaatteet

Minkälainen on hyvä hanke EU-rahoitusta haettaessa?
Hyvä hanke sopii haettavan tukiohjelman sisältöön, tavoitteisiin ja rakenteeseen. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta soveltuvuutta ei aina ole helppo arvioida. Ohjelmien sisällä on usein myös lukuisia erillisiä temaattisia alueita, joilla on omat hakemusaikataulunsa. Näistä yrityksen tulee valita omaan hankkeeseen sopivin vaihtoehto.

Ohjelmaa valittaessa yrityksen tulee pysähtyä miettimään, millä osa-alueilla sillä on poikkeuksellisen vahva osaaminen, ja mitkä liiketoiminta-alueet ovat sekä distruptiivisia että kansainvälisesti merkittäviä. Erityisesti kannattaa huomioida, mitkä osa-alueet ovat Euroopan kilpailukyvyn kannalta merkittäviä.

 

”EU-rahoitus ei yksin ratkaise yrityksen kasvun rahoittamista, vaan onnistuakseen EU-rahoitus tarvitsee aina rinnalleen kestävän rahoitussuunnitelman ja toteutuksen investointien rahoittamiseksi.”

 

Miksi tietämys EU-rahoituksesta on tärkeää suomalaisille yrityksille?
Mielestämme suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa juuri näillä EU:n painottamilla toimialoilla. Jos rahoitusta EU:lta lähetään hakemaan, on tärkeää käydä projektit läpi ja esitellä ne hakemuksessa juuri edellä mainittujen arvojen näkökulmasta (esim. kestävä kehitys, digitalisaatio tai sosiaalinen vastuullisuus).

Oleellista on myös se, että yrityksen saama mahdollinen EU-rahoitus ei poista yrityksen tarvetta suunnitella rahoitustaan pitkällä aikavälillä, vaan päinvastoin. EU-rahoitus ei yksin ratkaise yrityksen kasvun rahoittamista, vaan onnistuakseen EU-rahoitus tarvitsee aina rinnalleen kestävän rahoitussuunnitelman ja toteutuksen investointien rahoittamiseksi.

Kaikkien yrittäjien on tärkeää mieltää, että seuraavan kymmenen vuoden aikana nämä arvopohjaiset kehitysalueet tulevat olemaan kaiken rahoituksen lähtökohtana. Näin ollen nämä arvot tulee ottaa huomioon myös esimerkiksi investointirahoitusta haettaessa. Pankit eivät vielä edellytä näiden arvojen erillistä huomioonottamista, mutta ennakoimme tämän muuttuvan seuraavan parin vuoden sisällä.

 

Vieraskynän kirjoittaja Katrin Ahlbäck on Grannenfelt Financen rahoitusasiantuntija. Grannenfelt Finance on yksi Green Deal Office -palvelun yhteistyökumppani.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.